Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

ESF

 

IAP-26. Kā aizpildīt pedagoga/izglītojamā vienošanās lapas augšējo daļu, kurā ir aile “IAP direktora apstiprināšanas datums no datu bāzes”, ja pedagogs ir konsultāciju īstenotājs un nav pieejas datu bāzei?

Pedagogs/atbalsta sniedzējs sazinās ar IAP sagatavotāju/uzraudzītāju un noskaidro IAP ID kodu un datumu no datu bāzes, kurā ir veikta IAP pirmreizējā apstiprināšana no izglītības iestādes vadītāja puses, lai varētu aizpildīt KA vienošanos starp pedagogu/izglītojamo un uzsākt konsultāciju īstenošanu.

Lūdzam gan IAP sagatavotājiem/uzraudzītājiem, gan konsultāciju sniedzējiem sadarboties informācijas sniegšanā, jo konsultācijas, kuras īstenotas pirms izglītības iestādes vadītāja pirmreizējā IAP apstiprinājuma datu bāzē, nav attiecināmas no Projekta tiešajām izmaksām.

Publicēts: 27.08.2021.

IAP-25. Vai ir iespējams konsultācijas/konsultatīvo atbalstu projektā īstenot arī attālināti?

Jā, bet tam ir jābūt saskaņā ar semestra sākumā izdotu izglītības iestādes rīkojumu. Izglītības iestāde rīkojumā “Par projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu” nosaka kārtību, kādā, atbilstoši šajā semestrī apstiprinātajiem IAP, tiks organizēta konsultāciju īstenošana - klātienē vai attālināti (kādā platformā, kā tiks iegūti apliecinājumi (kādi) par attālināti īstenotajām konsultācijām, u.c.)

Publicēts: 27.08.2021.

DLUV-15. Vai, beidzoties mācību gadam, ir jāraksta rīkojums par pedagogu atbrīvošanu?

Ja par darbu Projektā ir noslēgta vienošanās pie darba līguma par pienākumu veikšanu uz noteiktu laiku, bet to nepieciešams izbeigt ātrāk, jāslēdz papildus vienošanās, grozot vai izbeidzot nodarbinātības nosacījumus. Ar rīkojumu vienpersoniski nevar grozīt darba devēja un darbinieka noslēgto vienošanos. Līdz ar to tas, vai gada beigās ir nepieciešams rīkojums, ir izglītības iestādes pārziņā iekšējo procesu organizācijai, taču, lai mainītu vienošanās noteikumus, ir jāgroza attiecīgais darba attiecības regulējošais dokuments.

Publicēts: 28.06.2021.

DLUV-14. Vai projektā pedagogiem pienākas samaksa par atvaļinājumu?

Jā, pedagogam par darbu projektā ir paredzēta atvaļinājuma samaksa, kas ir proporcionāla projektā veiktajam darbam. Saskaņā ar VVM metodikā ietverto atlīdzības izmaksu standarta likmes aprēķinu konsultācijas apmaksai piešķirtais finansējums ir paredzēts darba algas, atvaļinājuma izmaksu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai.

Publicēts: 28.06.2021.

DLUV-13. Vai pietiek, ja izglītības iestāde izdod rīkojumu par darbu projektā SAM 8.3.4.?

Nē, lai būtu iespējams apmaksāt pedagoga darbu no projekta līdzekļiem, nepieciešams nodibināt darba tiesiskās attiecības par darbu projektā. Ja pedagogs ir jau nodarbināts skolā, tad nepieciešams noslēgt vienošanos un tādējādi izdarīt grozījumus esošajā darba līgumā par to, ka persona, papildus esošajiem pienākumiem izglītības iestādē, veiks darbu projektā.

Publicēts: 28.06.2021.


DLUV-10. Cik stundas pedagogs drīkst strādāt projektā?

Visi pie viena darba devēja veiktie pienākumi pedagogam nedrīkst pārsniegt normālo nedēļas darba laiku - 40 stundas nedēļā. Plānojot darbu projektā, jāņem vērā, cik stundas nedēļa pedagogs ir nodarbināts pamatdarbā. Noslēdzot vienošanos pie darba līguma par darbu projektā, jānorāda līdz cik stundām nedēļā ir pieļaujams darbs projektā. Tādejādi, strādājot projektā, jāņem vērā kopējo noslodzi - lai kopā ar pārējiem darba pienākumiem pie viena darba devēja, kopējā noslodze nepārsniegtu 40 stundas nedēļā.

Publicēts: 28.06.2021.

Aktualitātes un notikumi

Projekts “PuMPuRS” noslēdzies

Ar gandarījumu par padarīto paziņojam, ka 2023. gada 31. decembrī projekts “PuMPuRS” noslēdz savu darbību. Šis projekts, kas tika veltīts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai Latvijas skolās, ir bijusi jauna lappuse mūsu izglītības sistēmā. Kopīgā darbā esam apzinājušies, cik nozīmīgi ir laikus pamanīt un atbalstīt ikvienu skolēnu, kurš saskāries ar grūtībām. Tāpat neatņemama projekta sastāvdaļa ir bijusi skolu personāla prasmju un kapacitātes stiprināšana, lai labās iestrādes turpinātos ilgtermiņā.

Pateicamies projekta partneriem un ikvienam, kurš deva savu ieguldījumu projekta rezultātu sasniegšanā! Mēs vēlamies arī pateikties skolēniem un viņu ģimenēm par uzticību un sadarbību, un priecājamies katru, kuram projekts palīdzējis nokļūt soli tuvāk saviem mērķiem.

Lai arī projekts noslēdzies, mēs apzināmies, ka mūsu darbs turpinās. Ar pateicību un skatu nākotnē mēs gaidām jaunas iespējas un izaicinājumus.

Jūsu projekta “PuMPuRS” komanda

Publicēts: 04.04.2024.

Noslēgušās projekta PuMPuRS supervīzijas

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros izglītojamiem tika nodrošināts daudzveidīgs atbalsts ar mērķi samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Latvijas izglītības iestādēs. Papildus tam, atbalsts tika sniegts arī pedagogiem un atbalsta personālam. Projekta īstenošanas laikā izglītības iestādēs tika nodrošinātas supervīzijas, kas palīdzēja pedagogiem un atbalsta personālam tikt galā ar darba izaicinājumiem.

Viens no projekta supervizoriem – Līga Zvaigzne – definē supervīziju kā konsultatīvu atbalstu jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Supervizore uzsver, ka profesionālās efektivitātes paaugstināšana ir supervīzijas galvenais mērķis, kas var ietvert dažādu jautājumu risināšanu: profesionālo robežu apzināšanos, rīcības alternatīvu atrašanu konkrētās darba situācijās, attiecību veidošanu ar kolēģiem, sadarbību komandā, darba stratēģijas, stresa faktoru un izdegšanas mazināšanu un daudzus citus jautājumus, kas aktualizējas ikdienas darbā.

Projekta ietvaros kopumā tika nodrošinātas 1330 supervīzijas 595 dažādās izglītības iestādēs. Supervīzijas notika gan klātienē, gan attālināti. Izglītības iestādēm bija iespēja pieteikties vairākām supervīzijām savu iespēju un vēlēšanas robežās.

Publicēts: 20.12.2023.

Pamani, ieklausies un atbalsti! Atskats uz projektā PuMPuRS sešos gados paveikto

Pagājušās nedēļas izskaņā norisinājās projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” noslēguma konference “Vakar. Šodien. Rīt”. Tajā par paveikto projekta laikā stāstīja projekta komandas pārstāvji, sadarbības partneri un eksperti. Galvenā atziņa – projekts PuMPuRS ir bijis nepieciešams un sniedzis būtisku atbalstu tiem skolēniem, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski.

Kopš 2017. gada marta, kopā jau sešus gadus, Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” veiksmīgi atbalstījis ap 50 000 skolēnu, individuālo un ekonomisko atbalstu sniedzot 599 izglītības iestādēs. Projekta īstenošanas gaitā par sadarbības partneriem kļuva 41 pašvaldība. Aptuveni 80% gadījumos skolēniem tika identificēti ar mācību darbu un izglītības iestādi saistīti riski, kas sevī ietver gan grūtības ar mācību satura un iekavētā mācību satura iepriekšējā izglītības posmā apguvi, gan zemus mācību sasniegumus.

Publicēts: 02.10.2023.

Noslēgusies pieteikšanās projekta PuMPuRS konferencei "Vakar. Šodien. Rīt"

Lai atskatītos uz projektā PuMPuRS paveikto, 21. septembrī no plkst. 10.00 līdz 16.30, Rīgas Latviešu Biedrības nama Lielajā zālē, projekta PuMPuRS komanda, eksperti un sadarbības partneri satiksies projekta noslēguma konferencē: "Vakar.Šodien.Rīt", lai kopīgi dalītos ar projekta īstenošanas laikā sasniegtajiem rezultātiem un atbalstu, iepazīstinātu ar turpmākajiem plāniem skolēnu atbalstam un vēlreiz atgādinātu par būtiskāko, kas nepieciešams, lai mazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus. 

Ir noslēgusies pieteikšanās klātienes dalībai konferencē un tie interesenti, kuriem nebūs iespējas piedalīties klātienē, konferenci varēs vērot attālinātā formātā tiešraidē, projekta PuMPuRS Facebook lapā. 

Publicēts: 18.09.2023.

Piesakies PuMPuRS noslēguma konferencei 21. septembrī

Aicinām pieteikties Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā ESF projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS noslēguma konferencei “VAKAR. ŠODIEN. RĪT”, aizpildot pieteikuma anketu zemāk!

  • Kad? 21. septembrī
  • Cikos? No plkst. 10.00 – 16.30 (reģistrēšanās klātienē no 9.00)
  • Kur? Rīgas Latviešu Biedrības nama Lielajā zālē, Merķeļa ielā 13, Rīgā

REĢISTRĒTIES KONFERENCEI

Šis ir projekta PuMPuRS noslēdzošais gads, tāpēc konferences galvenais mērķis ir satikt Jūs klātienē, kopīgi atskatīties uz paveikto. Noslēguma konferencē projekta komanda dalīsies ar projekta īstenošanas laikā sasniegtajiem rezultātiem un sniegto atbalstu, iepazīstinās un turpmākajiem plāniem skolēnu atbalstam, lai mazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus. 

Noslēguma konferencē Jums būs iespēja piedalīties arī kādā no ekspertu darbnīcām, lai iegūtu jaunas zināšanas, atgādinātu sev to, kas piemirsts, vai vienkārši iedvesmotos ikdienas darbam skolā! 

Neatkarīgi no tā – Tu esi skolotājs, atbalsta persona, skolas vadītājs vai pašvaldības pārstāvis, mēs ļoti priecāsimies Tevi satikt!

Publicēts: 04.09.2023.

Pēdējā iespēja, lai pieteiktos projekta PuMPuRS īstenotajām supervīzijām

Ņemot vērā to, ka šis ir projekta PuMPuRS noslēdzošais gads, 2023./ 2024. mācību gada I semestrī skolotājiem un atbalsta personām vēl ir iespēja pieteikties projekta PuMPuRS supervizoru atbalstam, lai saņemtu konsultatīvo atbalstu ar profesionālo darbību saistītos jautājumos: stresa un izdegšanas mazināšana, sadarbības veidošana ar projektā iesaistītajiem skolēniem un viņu vecākiem, darba stratēģijas, dažādi ar darbu saistīti emocionāli jautājumi u.c.

Projekts PuMPuRS supervīzijas tiks īstenotas līdz 30.11.2023.

Tie pašvaldību un skolu vadības pārstāvji, kuri līdz šim ir saņēmuši projekta PuMPuRS ietvaros īstenoto Supervīziju atbalstu, projekta PuMPuRS noslēguma pētījuma ietvaros veiktajā aptaujā akcentē, ka supervīzijas ir bijušas ļoti noderīgas, īpaši ja tās tiek plānotas ilgtermiņā un notiek vairāk nekā viena sesija. Skolotāji, kuri saņēmuši uzsver, ka klātienes supervīzija ir ļoti nozīmīga gan savstarpējās sadarbības stiprināšanai, gan psiholoģiskam atbalstam un labjūtībai.

Supervīzija notiek grupā, tā ir arī lieliska iespēja stiprināt skolas personālu kā komandu un veicināt savstarpējo sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai. 

Publicēts: 29.08.2023.

Aina Poiša: maģiskais trijstūris – skola, vecāki un bērni

Skolas, vecāku un bērnu sadarbība ir viens no svarīgākajiem mehānismiem, kad runājam par to, kā bērns jūtas skolā. Ja kādā no šiem sadarbības posmiem nav pilnvērtīgas rīcības, pastāv risks, ka skolēns pirms laika pametīs mācības. Atbalsta projekts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “Pumpurs” jau sesto gadu strādā ar skolēniem, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski, bet ne vienmēr ir iespēja riskus mazināt, jo to cēloņi sniedzas ārpus projekta un skolas. “Pumpurs” informatīvā kampaņa “Es Tevi it kā mīlu” aicina domāt – vai es tiešām esmu sava bērna atbalsts, vai tiešām zinu, kā mans bērns jūtas? Kā skolai, vecākiem un bērniem mijiedarboties, lai atbilde būtu apstiprinoša, kampaņas ietvaros skaidro ģimenes psihoterapeite Aina Poiša.

Publicēts: 13.03.2023.

Grūtībās nonāk arī jaunieši no turīgām ģimenēm

“OPEN Radošais Centrs” 19 centros ik dienu kopā pulcējas vairāki simti jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Lielākā daļa ir pusaudži, kas dienas pavada uz ielas un ir arī riska grupa priekšlaicīgai mācību pamešanai. Būtiski minēt, ka uz ielas un riska grupā neiegūt izglītību nonāk gan tie, kurus dēvējam par jauniešiem no nelabvēlīgām ģimenēm, gan pusaudži no labi situētām ģimenēm – problēmas ir abās. Tādēļ “Pumpurs” informatīvā kampaņa “Es Tevi it kā mīlu” aicina domāt – vai es tiešām esmu sava bērna atbalsts, vai tiešām zinu, kā mans bērns jūtas? Kampaņas ietvaros pieredzē un ieteikumos dalās “OPEN Radošais centrs” vadītājs Edijs Klaišis.

Atbalsta projekts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “Pumpurs” turpinās jau sesto gadu. Projekta ietvaros īstenoti teju 86 tūkstoši individuālo atbalsta plānu skolēniem.

Publicēts: 06.03.2023.

KLASES IZAICINĀJUMS: Sadarbība

Viņi joprojām atrodas kaut kur dziļi mežā pie Ērgļiem, cieši blakus Ogres upei, kura šajā KLASES IZAICINĀJUMĀ kļūs par galveno vietu, kur gūt jaunu pieredzi. Osvalds, jeb Osītis, kā viņu mīļi dēvē draugi, ir lielisks pierādījums tam, cik ļoti vēlme ieklausīties citos, vēlme iekļauties un rast kopīgus risinājumus, var palīdzēt sasniegt mērķus.

Osītis vēl nav izlēmis - kļūs par mehāniķi vai pavāru, bet viņš zina, ka ir laiks jaunai un neierastai pieredzei - kopā ar Māri Olti, dodoties laivu braucienā!

Laiks uzvilkt drošības vesti, pielāgoties skarbajiem dabas apstākļiem, sadarboties un nokļūt nometnē ar sausām kājām. Vai Osītim un viņa draugiem tas izdosies?

TIEKAMIES!

Publicēts: 03.03.2023.

Aicinām izglītības iestāžu pārstāvjus un skolēnu vecākus piedalīties aptaujā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS ietvaros tiek īstenots projekta noslēguma izvērtējums, kura mērķis ir noskaidrot sasniegtos rezultātus un izzināt projekta ietekmi uz izglītojamajiem un citām mērķa grupām. Lai izzinātu projektā iesaistīto pušu viedokļus, tiek īstenota IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU APTAUJA un tajā ir aicināti piedalīties visu projektā iesaistīto izglītības iestāžu pārstāvji – iestāžu koordinatori, pedagogi, atbalsta speciālisti, izglītības iestāžu vadītāji un citi.

Publicēts: 28.02.2023.