PuMPuRS paveiktais 2020. gadā


Sākoties ārkārtējai situācijai pavasarī, projekta aktivitātes uz laiku tika pārtrauktas, jo Ministru kabineta noteikumi paredzēja visa veida izglītības procesa klātienes formā īstenošanu pārtraukt, ņemot vērā potenciālos Covid-19 izplatīšanās riskus. Arī 2020./2021. mācību gada 1. semestrī tiek iegūta jauna pieredze, lai sniegtu atbalstu tiem skolēniem, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski.

Ko esam paveikuši 2020. gadā?

Sākoties projektam, 2017./2018. mācību gadā, atbalsta plāni tika izveidoti 6849 skolēniem. Noslēdzoties 2019./2020. mācību gadam,  individuālo atbalsta plānu skaits pieauga līdz 44 000, sniedzot atbalstu vairāk nekā 23 000 skolēnu.  

2019./2020. mācību gada 1. semestrī tika izveidoti 10 077 individuālā atbalsta plānu, 2019./2020. mācību gadā projektā kopumā bija iesaistījušās 507 izglītības iestādes, no tām 33 profesionālās izglītības iestādes. Projekta pirmajā darbības gadā atbalsta sniegšanā bija iesaistījušās tikai 49 pašvaldības, 2019./2020. mācību gada noslēgumā to skaits bija teju dubultojies - 94.

Visbiežāk skolēniem konstatēti mācību darba un izglītības iestādes riski, kas 2019./2020. mācību gadā tika identificēti 8655 skolēniem I semestrī un 10 011 skolēniem II semestrī. 2020./2021. mācību gada gada 1. semestrī šis risks identificēts 3276 skolēniem.

Nākamais, biežāk sastopamais risku veids ir ekonomiskie riski. 2019./2020. mācību gadā identificēti kopā 5862 skolēniem.  Mazāk identificēti ar ģimeni saistītie riski - kopā 1048 skolēniem un Sociālās vides un veselības riski – 528 skolēniem. Šī mācību gada 1. semestrī ekonomiskais atbalsts sniegts 2 983 skolēniem. 2020./2021. mācību gada 1.semestra noslēgumā, projektā iesaistījušās kopumā 527 izglītības iestādes, no tām 32 - profesionālās izglītības iestādes. 

Projekta īstenotās aktivitātes 2020. gadā

Projekta ietvaros tiek īstenotas dažāda veida atbalsta aktivitātes. Ekonomiskais un konstulatīvais atbalsts skolēniem, dažāda veida aktivitātes arī izglītības speciālistu, pašvaldību un skolu komandām.

Ievadsemināri

Lai nodrošinātu partneru informēšanu un iesaisti projektā, tiek nodrošināti ievadsemināri. Ievadsemināri tiek organizēti izglītības iestāžu darbiniekiem, lai palīdzētu uzsākt darbu projektā un sniegtu pamatinformāciju par prevencijas sistēmas izveidi PMP risku novēršanā.

2019./2020.m.g. novadīti 42 ievadsemināri, 20 ievadsemināri novadīti izglītības iestādēs, kas uzsākušas darbu projektā 2020./2021. mācību gada 1. semestrī.

Galvenais mērķis un ieguvums sadarbības partneriem: sadarbības partneru izpratne par PMP problēmas specifiku un risku grupām, par atbalsta pasākumiem iesaistītajām grupām un ESF projekta īstenošanas specifiskajām prasībām. Ievadsemināri tiks nodrošināti arī nākamajā semestrī, atbilstoši izglītības iestāžu iesaistei projektā.

Darbnīcas pašvaldību starpprofesionāļu komandām

Lai nodrošinātu atbalstu PMP prevencijas sistēmas izveidei un pilnveidotu profesionālās kompetences attīstības bāzi, tiek nodrošinātas darbnīcas pašvaldību starpprofesionāļu komandām. Darbnīcas tiek organizētas pašvaldību institūciju speciālistiem.

2019./2020.m.g. novadītas 13 darbnīcas. Galvenais mērķis un ieguvums sadarbības partneriem: nodrošināt atbalstu PMP prevencijas sistēmas izveidei un pilnveidotu profesionālās kompetences attīstības bāzi ikvienā pašvaldībā, izvērtēt preventīvā darba iespējas PMP risku mazināšanā pašvaldībā.  2020./2021.m.g. kopā plānots nodrošināt 40 pašvaldību darbnīcas.

Supervīzijas

Visa projekta īstenošanas laikā izglītības iestādēs tiek nodrošinātas supervīzijas – konsultatīvs atbalsts, kas palīdz pedagogiem tikt galā ar profesionālās darbības izaicinājumiem.

Līdz 2021. g. sākumam ir izpildīta lielāka daļa no ieplānotajām 280 supervīzijām. Neliela daļa no supervīzijām ir ieplānota 2021. g., pagarinot līguma izpildes termiņu, ļaujot turpināt nodrošināt supervīzijas arī ārkārtējās situācijas laikā. Supervīzijas notiek arī tiešsaistē, izmantojot platformu Zoom, kas ļauj izglītības iestādēm izvēlēties sev ērtāku aktivitātes formu.

Supervīziju laikā iegūtā atgriezeniskā saite ir būtisks resurss, kas ir palīdzošs turpmākā darba nodrošināšanai un atbalsta sniegšanai pedagogiem.  

Darbnīcas izglītības iestādēs

Lai nodrošinātu atbalstu PMP prevencijas sistēmas izveidei un pilnveidotu profesionālās kompetences attīstības bāzi darbā ar PMP riska grupu, tiek nodrošinātas darbnīcas izglītības iestādēs.

2020. gadā notikuši 505 moduļi darbnīcām izglītības iestādēs. Pilnībā izglītības iestādēs novadītas 174 darbnīcas, kurās pedagogi saņēmuši apliecības.

Pedagogi novērtē dalību darbnīcās, jo pēc tam labāk izprot un spēj ieraudzīt PMP riska jauniešus, apgūst darbu ar projektā izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem, apgūst jaunas metodes darbā ar jauniešiem un dalās pieredzē, kas uzlabo skolas kopējo izpratni un attieksmi pret izglītojamajiem ar jau esošu vai potenciālu PMP risku.

2021. gadā 200 darbnīcas plānots novadīt izglītības iestādēs visos Latvijas reģionos, jeb 600 moduļus - katra darbnīca sastāv no 3 moduļiem. Nepieciešams turpināt darbu pie pozitīvās prakses iedzīvināšanas, veicinot pedagogu izpratni un spēju kvalitatīvi strādāt ar projektā pieejamajiem metodiskajiem materiāliem. Izglītojamo PMP risku atpazīšana un iespējamās palīdzības piemērošana, atbilstīgi katra izglītojamā nepieciešamībai palīdz daudz mērķtiecīgāk atbalstīt skolēnus.

Profesionālās kompetences pilnveides programmas

Viens no projekta darbības virzieniem ir pedagogiem un pašvaldības jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem paredzētas profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana. Mērķauditorija: vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi.

2019. gadā uzsāktas un 2020. gadā  īstenotas profesionālās kompetences pilnveides programmas:

  1. “Pedagoga kompetence un efektivitāte mūsdienu pedagoģiskajā realitātē”,
  2. “Atbalstoša mācību vide –  resurss izglītībā”,
  3. “Individuāla un grupu konsultēšana – profesionālās darbības veids izglītībā”.

2020. gadā uzsākta un  īstenota profesionālās kompetences pilnveides programma “Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem”.

2020. gadā pabeigts izstrādāt un uzsākts īstenot profesionālās kompetences pilnveides programmu „Sociāli emocionālās audzināšanas loma priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas mazināšanā izglītības iestādē”, 12 akadēmisko stundu apjomā.

2020. gadā izstrādāta profesionālās kompetences pilnveides programmas “Pedagogu kompetence vardarbības gadījumu risināšanā izglītības vidē” īstenošana, 12 akadēmisko stundu apjomā.

2020. gadā izstrādāta profesionālās kompetences pilnveides programma “Pedagoģiskās stratēģijas izglītojamo uzvedības modeļu maiņai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai”.

Jaunatnes iniciatīvu projekti

Papildus individuālajam atbalstam, ko skolēni saņem projekta PuMPuRS ietvaros, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti(JIP). Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā PuMPuRS iesaistītās pašvaldības.

2020. gadā Jaunatnes iniciatīvu konkursi organizēti 63 pašvaldībās. Tā rezultātā iesniegti 317 projektu pieteikumi. 2020.g. JIP aktivitātes tiek organizētas 67 pašvaldības: Zemgalē – 12, Kurzemē – 12, Latgalē – 16, Vidzemē – 13, Rīgas reģionā un Rīgā – 13 (2020.g. uzsaukuma projekti un 2019.g. uzsaukuma projekti, kuri turpinās 2020.g.).

2020. gadā ir noslēgušies 73 projekti,( arī iepriekšējo gadu uzsaukumu projekti). Faktiskais dalībnieku skaits: 3924 jaunieši, no kuriem 1037 skolēni, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski.

Projekts turpinās atbalsta sniegšanu arī 2020./2021. mācību gada 2. semestrī, lai sniegtu atbalstu tiem skolēniem, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski.

Aicinām ikvienu izglītības iestādi, kas vēl nav iesaistījusies projektā, sazināties ar projekta reģionālajiem koordinatoriem un uzsākt kopīgu darbu, lai sniegtu atbalstu skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts. Projekta atbalsta iespējas pieejamas arī attālināto mācību laikā!

Paldies par darbu visiem projektā iesaistītājiem – skolotājiem, atbalsta personām, skolu un pašvaldību komandām, kā arī tiem ekspertiem, kuri ikdienā sniedz atbalstu gan pedagogiem, gan pašvaldību speciālistiem!

Turpināsim PAMANĪT,  IEKLAUSĪTIES un ATBALSTĪT!