Projekta PuMPuRS īstenošana ārkārtējās situācijas laikā


Ņemot vērā to, ka arī izglītības iestādes ir nozīmīgs faktors Covid-19 izplatības ķēdē, ir nepieciešams uz laiku pārtraukt arī klātienes vispārējās izglītības procesu, tāpēc skolēnu brīvlaiks vispārējās izglītības iestādēs tiek pagarināts par vienu nedēļu – līdz 29. oktobrim. 1.novembrī mācības klātienē atsāk 1.-3.klašu skolēni, pārējo vispārējās izglītības iestāžu skolēni (4.-12. klases) no 1. novembra līdz 15. novembrim mācās attālināti. Valsts profesionālās izglītības iestāžu (VPII) audzēkņi mācības attālināti turpina sākot ar 21.oktobri, kad stājas spēkā Ministru kabinetā apstiprinātie Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

Ārkārtējās situācijas laikā, balstoties uz MK grozījumiem rīkojumā Nr.720, mainās arī atbalsta sniegšanas kārtībā izglītojamajiem, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski. Izglītojamajiem joprojām ir pieejams individuālais atbalsts, ko paredz sagatavotais Individuālā atbalsta plāns, tomēr konsultācijas un atbalsts laika posmā no 21.oktobra – 15.novembrim ir īstenojams tikai attālināti (izņēmums 1.-3.klašu izglītojamie, kuriem mācības klātienē drīkst atsākties no 1.novembra).

Lai realizētu projekta konsultācijas attālināti un tās būtu iespējams attiecināt, nepieciešams direktora rīkojums* (rīkojums, kas attiecināms uz esošā IAP darbības periodu līdz 21.12.2021.), kurā norāda:

  • atsauci** uz normatīvajiem aktiem, kas nosaka darbu veikt attālināti;
  • kā tiks organizētas attālinātās konsultācijas (e-klasē/skype/whatsapp u.c.);
  • kā un kad izglītojamie apliecinās, ka konsultācija ir saņemta (e-pasts, e-klases ieraksts u.c.).

* Ja rīkojums par konsultāciju īstenošanas kārtību un apliecinājumu veidiem ir iesniegts jau semestra sākumā, atkārtoti rīkojums nav jāsagatavo!

** Piemēram: Pamatojoties uz 21.10.2021. MK rīkojumu Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

 

Ja konsultācijas tiek organizētas attālināti, vēršam uzmanību, ka konsultatīvā atbalsta (KA) veidlapās nepieciešams turpināt rakstīt sniegtās konsultācijas, bet izglītojamā paraksta vietā KA veidlapai klāt pievieno izglītojamā apliecinājumu – e-pastu vai citu apliecinošu dokumentu. Izglītojamā paraksta vietā pedagogs norāda, kāds apliecinājums no izglītojamā ir saņemts. IAP sagatavotājs/uzraudzītājs ir atbildīgs par to, lai IAP piesaistītie pedagogi KA lapas aizpilda korekti (t.sk. pievieno izdrukātus apliecinājumus), nepieciešamības gadījumā savlaicīgi koordinējot precizējumus.

 

Izglītojamajam nepieciešams apliecināt konsultācijas saņemšanu vienas dienas laikā, lai konsultācijas sniegšanas datums sakristu ar izglītojamā apliecinājuma datumu!

 

NB! Apliecinājumam par notikušo attālināto konsultāciju ir jābūt saskaņā ar apliecinājuma veidu, kāds ir noteikts izglītības iestādes rīkojumāAttālinātās konsultācijas drīkst sniegt tikai pēc direktora rīkojuma. Direktora rīkojumu nepieciešams pievienot datu bāzē.

Informācija VPII

 

Lai arī paredzēts, ka izglītības process līdz 2021.gada 15.novembrim notiks attālināti, atsevišķos gadījumos profesionālās izglītības programmu izglītojamie arī attālinātu mācību laikā varēs uzturēties dienesta viesnīcās. Minētais pamatojams ar to, ka nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu attālinātu mācību procesu visiem izglītojamiem, bet ne vienmēr viņu dzīvesvietā ir tam atbilstoši apstākļi. Lēmumu par nepieciešamību uzturēties dienesta viesnīcā pieņems izglītības iestādes, pamatojoties uz izglītības iestādes psihologa vai sociālā pedagoga ierosinājuma pamata. Tiek paredzēts, ka izglītojamiem, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, uzturoties dienesta viesnīcā, nodrošina regulāru testēšanu. Šāda iespēja uzturēties dienesta viesnīcā palīdzētu novērst arī izglītojamā risku priekšlaicīgi pamest mācības.

Klātienē ir atļauta profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtošana profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmās, ja to norise ir ieplānota līdz 2021.gada 27.oktobrim. No 2021.gada 1.novembra profesionālās izglītības (tai skaitā profesionālās ievirzes) programmas patstāvīgu praktisko iemaņu individuālā apguvē var tikt īstenota izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes.

Transportanaktsmītņu vai ēdināšanas izmaksas, kuras nodrošina jau esošais ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs, iespējams segt tikai tad, ja izglītojamais līdz 27.oktobrim kārtos profesionālās kvalifikācijas eksāmenus.

Naktsmītņu un ēdināšanas izmaksas, kuras nodrošina jau esošais ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs, iespējams segt tikai tad, ja izglītojamais līdz 15.novembrim uzturēsies dienesta viesnīcā (pamatojoties uz izglītības iestādes psihologa vai sociālā pedagoga ierosinājuma pamata)

Lai attiecinātu transporta, naktsmītņu un ēdināšanas izmaksas, tad arī nepieciešams direktora rīkojums, kurā norāda:

  • izglītojamos, kuriem nepieciešama uzturēšanās dienesta viesnīcā (līdz 15.11.2021) un jākārto profesionālās kvalifikācijas eksāmeni (līdz 27.10.2021);
  • izglītības iestādes psihologa vai sociālā pedagoga pamatojums izglītojamam, kuram plānots dienesta viesnīcas nodrošinājums;
  • kā izglītojamais apliecinās, ka saņēmuši konkrēto atbalstu;
  • kā tiks organizēti atbalsta pasākumi.

NB! Attālinātās konsultācijas drīkst sniegt tikai pēc direktora rīkojuma. Direktora rīkojumu nepieciešams pievienot datu bāzē.

 

Informācija par Jaunatnes iniciatīvu projektiem

  • ja Jaunatnes iniciatīvu projektu aktivitātes saistītas ar interešu izglītības jomas aktivitātēm: no 2021. gada 21.oktobra – 15.novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības notiek tikai attālināti. Šādi paši nosacījumi attiecas arī amatiermākslas kolektīviem, tai skaitā koriem, orķestriem, deju un citiem tautas mākslas kolektīviem.
  • ja Jaunatnes iniciatīvu projektu aktivitātes saistītas ar sporta nodarbībām: no 2021. gada 21.oktobra – 15. novembrim sporta treniņi un aktivitāšu īstenošana nav atļauta.

Vairāk informācijas par Jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanu: Ļubova Brežģe (t. 28628431, e-pasts: lubova.brezge@834.ikvd.gov.lv).

Informācija par speciālās izglītības iestādēm un speciālajām klasēm vispārējās izglītības iestādēs

Laika posmā no 21.oktobra – 15. novembrim klātienē programmas apguvi īsteno sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni", speciālās izglītības iestādēs un tādās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Šādos gadījumos arī plānotais projekta atbalsts skolēniem drīkst tikt īstenots klātienē.

Izvērtējot nepieciešamību un spēju nodrošināt epidemioloģiskās drošības prasības,  projekta ietvaros ir iespēja sniegt individuālu konsultatīvo atbalstu tiem izglītojamiem, kuri nokļuvuši krīzes situācijā. To paredz Ministru kabineta rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" punkts 5.3.7. "psihoemocionālais atbalsts noteiktām iedzīvotāju grupām, tai skaitā jauniešiem, tiek sniegts attālināti, bet krīzes situācijās var tikt sniegts klātienē, ja pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām, kas nonāk saskarē ar pakalpojuma saņēmēju, ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts".

 20.oktobrī apstiprinātie Ministru kabineta grozījumi pieejami: