“PuMPuRS” projekts skolēniem Gulbenes novadā


Gulbenes novada pašvaldība ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" ko pazīst arī ar nosaukumu “PuMPuRS”. Projekta mērķis ir samazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, un veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Šobrīd projektā piedalās astoņas Gulbenes novada vispārizglītojošajās iestādes, savukārt nākamajā mācību gadā tiks iesaistītas visas. Projekts piedāvā individuālu pieeju skolēniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts gadījumā, ja viņš ir pakļauts riskam priekšlaicīgi pamest mācības.

Skolēni ir tiesīgi saņemt nepieciešamo palīdzību, kas tiek piedāvāta – sabiedriskā transporta pakalpojuma izdevumu kompensāciju, naktsmītnes nodrošināšanu dienesta viesnīcā vai internātā, ēdināšanu, izņemot gadījumu, ja to nodrošina no pašvaldības budžeta līdzekļiem, individuālās lietošanas priekšmetus (apģērbu, apavus, higiēnas preces) izglītojamiem no maznodrošinātām ģimenēm, kā arī ir iespējams saņemt konsultatīvo atbalstu (pedagoga, psihologa, sociālā pedagoga, pedagoga palīga, speciālās izglītības pedagoga, logopēda konsultācijas) izglītojamiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) risku mazināšanai.

“Cilvēki šo projektu vērtē atzinīgi. Projekts ir vērsts uz to, lai šie bērni katrs individuāli gūtu kādu motivāciju, iespējams, arī atrastu savu mērķi uz ko tiekties”, stāsta Gulbenes novada pašvaldības izglītības metodiķe Vija Medne. Tāpat arī V. Medne atzīst to, ka reizēm trūkst arī resursu, piemēram, psihologu, kas šobrīd pašvaldībā ir tikai divi, kas skolēniem sniedz konsultācijas.

„PuMPuRā” ir iesaistīta arī Gulbenes 2. vidusskola, kur projekta koordinatore ir Inga Baraņņikova. Viņa stāsta, ka skolēniem visbiežāk tiek piedāvātas konsultatīvās sarunas ar pedagogu vai psihologu. Tāpat pie skolēniem vēršas arī ar pedagoģisko palīdzību, kas ir gan konsultācijas matemātikā, gan citos mācību priekšmetos, kuros skolēnam palīdzība ir nepieciešama.

“Šis projekts viennozīmīgi ir nepieciešams un vajadzīgs”, atzīst Inga Baraņņikova. Tomēr viņa tajā saskata arī trūkumus, piemēram, finansiālo pusi un cilvēkresursu trūkumu. Tāpat arī viņa cer, ka projekts tiks atjaunots un turpināsies arī pēc tā beigām, jo šī problēma nav uzradusies tikai nesen vai būs tikai nākotnē, problēma, ka skolēni priekšlaicīgi vēlas pamest mācības, ir bijusi visu laiku.

“Mēs cenšamies motivēt skolēnus mācībām. Bieži ir arī tā, ka bērns uz skolu negrib nākt, jo viņam ir spiediens no apkārtējiem. Piemēram, viņam nav tādu apavu kā citiem. Šajā vecumā skolēni ļoti satraucas par savu izskatu”, stāsta projekta koordinatore.

Projektā ir iesaistīta arī Tirzas pamatskolā. Šajā mācību gadā tur pie bērniem visbiežāk stundās ierodas pedagoga palīgi, kuri viņiem palīdz koncentrēties un pārvarēt mācību grūtības, ja tādas ir.

“Projektu vajag turpināt, jo skolēniem ir vajadzīga individuāla pieeja un projekta metodika to arī sniedz”, atzīst Tirzas pamatskolas direktore Svetlana Ziepniece.

Projekts “PuMPuRS” īstenotājs ir Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar novadu pašvaldībām, vispārējām un valsts profesionālās izglītības iestādēm. Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 1. marta līdz – 2022. gada 31. decembrim.

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"  projekts Nr. 8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".