Projekta dalībniekiem (http://pumpurs.lv/lv/projekta-dalibniekiem)


Publicitātes plakāts izvietošanai izglītības iestādēs (pdf) (http://pumpurs.lv/sites/default/files/2022-04/SAM834_plakats.pdf)

Plakāti skolām

Projekta noslēgums

Projekta papildu budžeta konsultācijas

Projekta vadlīnijas

Veidlapas

Metodiskie atbalsta līdzekļi

  1. Infomateriāls – Konsultēšanas vadlīnijas (http://pumpurs.lv/sites/default/files/2019-12/01_PuMPuRS_infomaterials_Konsultesanas_vadlinijas.pdf)
  2. Infomateriāls – Rekomendācijas uzvedībai un sadarbībai klasē (http://pumpurs.lv/sites/default/files/2019-12/02_PuMPuRS_infomaterials_Rekomendacijas_uzvedibai_un_sadarbibai_klase.pdf)
  3. Infomateriāls – Rekomendācijas darbam ar vecākiem (http://pumpurs.lv/sites/default/files/2019-12/03_PuMPuRS_infomaterials_Rekomendacijas_darbam_ar_vecakiem.pdf)
  4. Infomateriāls – Sadarbība audzināšanas jomā (http://pumpurs.lv/sites/default/files/2019-12/04_PuMPuRS_infomaterials_Sadarbiba_audzinasanas_joma.pdf)
  5. Infomateriāls – Rekomendācijas konfliktu risināšanai (http://pumpurs.lv/sites/default/files/2019-12/05_PuMPuRS_infomaterials_Rekomendacijas_konfliktu_risinasanai.pdf)
  6. Infomateriāls – Rekomendācijas komunikācijai un sadarbības stiprināšanai (http://pumpurs.lv/sites/default/files/2019-12/06_PuMPuRS_infomaterials_Rekomendacijas_komunikacijai_un_sadarbibas_stiprinasanai.pdf)
  7. Metodiskā atbalsta līdzeklis "Kritēriji izglītības iestāžu darba ar PMP riskam pakļautajiem audzēkņiem vērtēšanai" (http://pumpurs.lv/sites/default/files/2024-02/Metodiskais_atbalsta_lidzeklis_kriteriji.docx)

PMP prevencijas sistēma pašvaldībās

Videomateriāli

Piekļuves saite PuMPuRS datu operatīvajai sistēmai "IZM Atbalsta Pasākumi": http://ap.izm.gov.lv (http://ap.izm.gov.lv/)

Infografikas

Esi vērīgs – atpazīsti riskus

Skolas vides riski mācību pārtraukšanai

Kas ir supervīzija?

Logo

Ja nepieciešams saņemt logo failus citos formātos, lūdzam rakstīt uz pmp@ikvd.gov.lv (mailto:pmp@ikvd.gov.lv).

Ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām iespējams iepazīties šeit (https://m.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf).

Drukas versija (http://pumpurs.lv/lv/node/191/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.lv/projekta-dalibniekiem